UNIT4 SE | Mapa strony | Kontakt
Audyt zarządzania wiedzą

Efektywne funkcjonowanie dowolnego systemu zarządzania wiedzą jest uwarunkowane właściwym jego wdrożeniem i odpowiednią użytecznością dla pracowników i klientów firmy. Jeśli system z jakiegokolwiek powodu nie jest używany na bieżąco, to po pewnym czasie staje się martwy i bezużyteczny. Firma Pyton Management opracowała własną metodologię wdrażania Systemu Zarządzania Wiedzą.

Uwzględniając nie tylko uwarunkowania technologiczne i funkcjonalność systemu, ale biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby klienta w zakresie wsparcia i zwiększenia efektywności kluczowych procesów biznesowych oraz wzrostu produktywności, nasz zespół wdrożeniowy pomaga naszym klientom istotnie skrócić czas wdrożenia, doprowadzając do szybkiego i praktycznego wykorzystania PYTONa.

Audyt wiedzy

Wdrożenie platformy zarządzania wiedzą PYTON składa się z następujących ogólnych etapów:

  1. Planowanie - w fazie planowania wdrożenia Pyton Management zapoznaje się z firmą i tworzy szczegółowy harmonogram wdrożenia systemu. Określany jest też sposób i zakres współpracy stron przy uruchamianiu pracy systemu i jego ewentualnej integracji z innymi aplikacjami w firmie.
  2. Wewnętrzny audyt wiedzy - konsultanci Pyton Management przeprowadzają audyt wewnętrzny identyfikując główne cele biznesowe, kluczowe obszary kompetencji, najważniejsze procesy, organizację, jej strukturę i sposoby funkcjonowania, infrastrukturę, itp. Bazując na udostępnionych dokumentach, wywiadach i ankietach, zespół wdrożeniowy zapoznaje się z celami biznesowymi, kluczowymi procesami, strukturą organizacyjną i funkcjonalną, opisami stanowisk pracy, zakresami kompetencji, systemami raportowania, istniejącą infrastrukturą technologiczną (IT), funkcjonującymi strumieniami przepływu wiedzy pomiędzy pracownikami oraz obowiązującą w firmie kulturą biznesową.
  3. Projekt rozwiązania - bazując na informacjach zebranych w audycie oraz na doświadczeniu konsultantów i inżynierów Pyton Management opracowywany jest szczegółowy projekt wdrożenia. Pozwala to na zaprojektowanie optymalnego przepływu informacji w systemie, tak by wspierane były najważniejsze cele biznesowe firmy. Projekt opisuje role współpracujących stron, zawiera szczegółowe zadania rozpisane w czasie, punkty kontrolne i cele do osiągnięcia. Zespół wdrożeniowy Pyton Management współpracuje blisko z klientem po to by właściwie zdefiniować system pod kątem potrzeb użytkownika, tak by były wspierane jego najważniejsze procesy biznesowe. Na tym etapie specyfikowane są także potrzeby klienta wykraczające poza standardową funkcjonalność systemu PYTON.
  4. Implementacja, konfiguracja i testowanie - Specjaliści Pyton Management na podstawie potrzeb zidentyfikowanych w poprzednich etapach i wytycznych projektu, parametryzują system pod kątem klienta i przygotowują wersję serwisu z pierwotną Firmową Bazą Wiedzy. Tak przygotowany system jest instalowany u klienta. Parametryzacja polega na wprowadzeniu do systemu Pyton wszystkich niezbędnych informacji początkowych (katalog kategorii, eksperci zakres ich wiedzy i doświadczenia, prawa dostępu, pierwotna baza pytań i odpowiedzi, ... ) niezbędnych do prawidłowego uruchomienia serwisu. Następnie zespół przechodzi do etapu testowania systemu celem weryfikacji z założeniami projektowymi. Efektem końcowym tego etapu jest oddanie wstępnie sparametryzowanego gotowego do użycia systemu.
  5. Integracja i uruchomienie - platforma PYTON została tak zaprojektowana, aby mogła współpracować z innymi systemami już funkcjonującymi u klienta. Jeśli istnieje taka potrzeba to w tej fazie wdrożenia odpowiednie moduły zostają zintegrowane z innymi aplikacjami klienta. Pyton Management przeprowadza szkolenia użytkowników, sprawuje bieżący nadzór nad uruchomieniem serwisu, przeprowadza analizy funkcjonowania systemu, opracowuje zgodne z potrzebami klienta wzory raportów, wprowadza bieżące korekty.
 
Kontakt z konsultantem
Kontakt z Pyton Management

Masz pytanie?
- oddzwonimy w ciągu 48h
MS Gold Certified Partner

UNIT4 Software Engineering jest Złotym Partnerem Microsoft

MS Gold Certified Partner logo